EXCELLENTSECRETARY:
Werving & Selectie | Detachering | Search
PMO | Interim oplossingen

ExcellentSecretary:
Werving & Selectie
Detachering
Interim oplossingen
Search
PMO

Privacy statement

Privacy statement ExcellentSecretary

De privacy statement van ExcellentSecretary BV geldt voor elke bezoeker van de website www.ExcellentSecretary.nl. Hierin staat beschreven welke gegevens ExcellentSecretary verzamelt, vastlegt en/of bewaart als u deze website bezoekt. Daarnaast beschrijven we wat er met uw gegevens gebeurt, aan wie de gegevens mogelijk worden verstrekt en met welk doel. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van ExcellentSecretary, bestaande uit werving & selectie, detachering, search en projectmanagement (hierna te noemen: de dienstverlening). ExcellentSecretary draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. ExellentSecretary handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel vastlegging persoonsgegevens
Wanneer u solliciteert via onze website en/of zich aanmeldt voor één van onze diensten of u zich op andere wijze aanmeldt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven. Heeft u geen interesse dan worden uw persoonsgegevens niet vastgelegd.

De gegevens worden opgeslagen in de Cloud. ExellentSecretary ziet erop toe dat andere partijen aan wie uw gegevens worden verstrekt eveneens voldoen aan de privacyregelgeving. U geeft ExellentSecretary expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het uitvoeren van onze professionele activiteiten. Hierbij passen wij de wettelijke regels omtrent privacy en bewaartermijnen toe. Wij leggen gegevens vast met als doel onze professionele dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren. Dat betekent:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen ofwel werving en selectie en/of detacheringsopdrachten uit te kunnen voeren;
 • Gewerkte uren te registreren, indien van toepassing;
 • (Salaris-)betalingen te verwerken, indien van toepassing.

We verzamelen en/of gebruiken deze gegevens enkel voor doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn. Als we deze voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen.

Vastlegging persoonsgegevens
ExcellentSecretary legt de volgende gegevens vast of kan deze vastleggen:

 • (Voor-)naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres en/of telefoonnummer en CV;
 • Afhankelijke van de procedure: diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer, indien van toepassing;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Gegevens kunnen worden verstrekt aan de navolgende partijen:

 • Instanties die wettelijk bevoegd zijn persoonsgegevens op te vragen;
 • Bedrijven waarmee ExellentSecretary een verwerkersovereenkomst heeft: Talentsoft, Wesselman Accountants, Webber interactief en Assist Automatisering;
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt, altijd nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals hierboven vermeld. Indien de informatie intern gedeeld wordt, zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn
ExcellentSecretary verwijdert uiterlijk 30 dagen na het einde van de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens, tenzij de kandidaat expliciet toestemming heeft gegeven om zijn gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de kandidaat komt. Na maximaal 24 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure wordt de kandidaat nogmaals gevraagd of de gegevens langer bewaard mogen blijven of verwijderd dienen te worden.

Inzagerecht
Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die bij ons is geregistreerd voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn. Als een kandidaat vraagt om het verwijderen van alle persoonlijke informatie, zal ExcellentSecretary hier binnen een maand aan voldoen. ExcellentSecretary zal op verzoek van de kandidaat zijn persoonsgegevens verstrekken.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. ExellentSecretary is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van deze internetsites met betrekking tot privacy. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Google Analytics
ExcellentSecretary maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
ExcellentSecretary maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor wordt de website van ExcellentSecretary gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Disclaimer
ExcellentSecretary is gerechtigd de inhoud van dit privacy statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen en feedback
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement, neem dan contact met ons op: info@excellentsecretary.nl of via 040 235 07 70. Onze contactgegevens zijn ook te vinden op onze website.